Algemene voorwaarden

aangepast op 2 februari 2024
IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer en vestigingsadres:

Knops & More BV (Maatschappelijke zetel)

Vierhuizen 18
9255 Buggenhout

Knops & More BV (Exploitatiezetel)


Kasteelstraat 37B

9255 Buggenhout (B)

Telefoonnummer: 0032 (0)52 51 91 42
E-mailadres:  info@knopsmore.be
 
BTW-identificatienummer:  BE0740.515.915
 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Knops & More BV. De voorwaarden zijn voor een iedereen toegankelijk. Op verzoek kunnen wij u een schriftelijk exemplaar zenden.  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Knops & More BV erkend.  Knops & More BV garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, let wel, kleuren van foto`s kunnen afwijken van het originele (bv door de kleurinstelling van het computerscherm).  Knops & More BV aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Prijzen


De prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de website zijn in euro en inclusief BTW en exclusief verzendkosten en/of financiële kosten. Knops & More BV kan niet aan de prijzen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een verschrijving of een vergissing bevat.

Bestellen en betalen

 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Knops & More BV.  Knops & More levert de bestelling pas uit na ontvangst van betaling.  Er kan betaald worden via  diverse betaalmogelijkheden. Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten, vermeld.  Na betaling ontvang je per e mail een factuur.  

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 75,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Levering 

 Knops & More BV streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 72 uur op werkdagen.  Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan per e-mail of telefonisch bericht. Wij doen ons best om de website en de voorraad zo up to date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer (geheel) leverbaar is (bijvoorbeeld omdat de bollen garen van hetzelfde kleurbad ontoereikend zijn voor de gehele bestelling). In dit geval nemen wij binnen 48 uur op werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Als u de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk.  Knops & More BV zal in dat geval voor terugbetaling binnen 7 werkdagen zorg dragen. Terugbetalingen gebeuren enkel via dezelfde betaalwijze en op hetzelfde rekeningnummer van de houder waar de originele betaling van het order werd betaald.

Verzenden

Knops & More BV  verzendt alle bestellingen via B-post en is niet aansprakelijk voor het zoek raken van bestellingen bij de vervoerder. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen. U ontvangt van ons per e mail een track & trace code waarmee u uw pakket kan opvolgen. Heb je vier werkdagen na het ontvangst van je track & trace code je pakket niet ontvangen neem dan contact met ons op.  Knops & More is tevens niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door incorrecte of incomplete adresgegevens.

Terugzendingen

Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Mocht het bestelde desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan mag u binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de artikelen ruilen of retour sturen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking (ook wikkels) aan Knops & More BV retourneren.

De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van de klant tenzij anders wordt overeengekomen. Indien (en indien van toepassing) uw bestelling bij het retour zenden onvoldoende is gefrankeerd, brengen wij deze verzendkosten als nog in rekening. 

Voor terugzendingen en/of ruilen gelden de volgende voorwaarden: Artikelen die eenvoudig te kopiëren zijn zoals  brei- en haakpatronen en boeken kunnen niet geretourneerd worden (dit heeft te maken met copyright). Goederen die u retourneert en /of wilt ruilen dienen: a. onbeschadigd te zijn; b. voorzien van originele verpakkingen, wikkels en labels c. ongebruikt en niet bewerkt te zijn (bijvoorbeeld strengen mogen niet tot bollen gewonden zijn) en het gewicht moet kloppen. 

De artikelen die voor retour zijn aangemeld, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

Knops & More BV behoudt zich het recht voor de geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten indien niet voldaan is aan (een of meer van) bovenstaande voorwaarden. Afgeprijsde artikels nemen wij niet retour.

Aansprakelijkheid

 

Iedere aansprakelijkheid van Knops & More BV voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Knops & More  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

Knops & More BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Knops & More BV.

Herroepingsrecht 

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand heeft de consument het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Knops & More heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk of via email melding te maken bij Knops & More BV. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. 
Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Knops & More er zorg voor dat binnen 14 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

Gegevensbeheer

Als u een bestelling plaatst bij Knops & More BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand.  Knops & More BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.  Knops & More BV respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
Knops & More BV maakt in gevallen gebruik van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt enkel verzonden naar consument die zich op onze nieuwsbrief inschrijven. Op aanvraag van de consument wordt de consument ook uitgeschreven uit deze nieuwsbrief. 

Garantie

 

Knops & More BV garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. 
De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer, alvorens over te gaan tot terugzending, aan Knops & More BV deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of via email te melden aan Knops & More BV.  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.  Ingebruikname na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclamatie en terugzending geheel vervallen. 
Indien klachten van de consument door Knops & More BV gegrond worden bevonden, worden ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen ofwel met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding getroffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Knops & More BV en het bedrag de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. 

Aanbiedingen 

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.  Mondelinge toezeggingen verbinden Knops & More BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd. Aanbiedingen van Knops & More BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

Overmacht 

Knops & More BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Knops & More alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

Knops & More BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Knops & More BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Indien Knops & More BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Eigendomsvoorbehoud 

Eigendom van alle door Knops & More BV aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Knops & More BV zolang de consument de vorderingen van Knops & More BV uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Knops & More BV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, … .

Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Knops & More BV en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brussel kennis, tenzij Knops & More BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

 

Merchtem, 01 april 2020